วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

เมืองราชบุรึ

ราชบุรี มีความหมายว่า "เมืองพระราชา" มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า " คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี" ตราประจำจังหวัดในปัจจุบัน ลักษณะของดวงตราเป็นรูปอาร์ฒวงกลมใช้สัญลักษณ์รูปเครื่องราชกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ ๒สิ่งคือ พระแสงขรรค์ชัยศรีประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บน
พานรอง ขอบอาร์มเป็นลายกนกประกอบพื้นช่องไฟ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๙ อำเภอกับ ๑ กิ่งอำเภอ ได้แก่ ๑.อำเภอเมืองราชบุรี ๒. อำเภอบ้านโป่ง ๓. อำเภอโพธาราม ๔. อำเภอดำเนินสะดวก ๕. อำเภอบางแพ ๖. อำเภอปากท่อ ๗. อำเภอจอมบึง ๘. อำเภอสวนผึ้ง ๑๐. กิ่งอำเภอบ้านคา
ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน บางครั้งเรียกว่าต้น โมกน้อย หรือ มูกน้อย ส่วนดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ดอกกัลปพฤกษ์ บางทีเรียก เปลือกกวม หรือ กานล์
ข้อมูลจากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี :รศ.ยนต์ ชุ่มจิต

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับการศึกษา

-----------------------------

การศึกษานั้นไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้แก่ผู้อื่น
สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
จึงจะได้ผลเป็นคุณประโยชน์
มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น
ทำให้เสียหายเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่า ๆ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคือย่างไร กล่าวโดยรวบยอด
ก็คือทำให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์สำหรับชีวิตอย่างครบถ้วน
เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย
ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ
ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ
ในอันที่จะนำไปสู่ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริง ๆ
เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุข ความเจริญมั่นคง
และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง
ได้ตามควรแก่ฐานะด้วย
--------------------------